Integritetspolicy

1. Hur hanterar Storsjöhus Fastigheter dina personuppgifter?

För oss på Storsjöhus Fastigheter är din integritet väldigt viktig för oss, och därför väsentligt att du som hyresgäst känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt och att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna personuppgiftspolicy hittar du information om hur vi samlar in och hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilket ändamål vi hanterar personuppgifterna och hur länge vi sparar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad person hos Storsjöhus Fastigheter AB.


2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. De mest självklara exemplen är namn och personnummer, men även telefonnummer, lägenhetsnummer räknas som personuppgfiter. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs såsom lagring, bearbetning eller överföring av uppgifterna.


3. Vem är asnvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Storsjöhus Fastigheter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och för den behandling som beskrivs nedan. Storsjöhus Fastigheter’s behandling av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Har du frågor kring integritet och personuppgifter är du väkommen att kontakta Storsjöhus Fastigheter.


4. Vilken information behandlar vi?

Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi hanterar i olika situationer där fysiska person förekommer i våra register, samt hur vi behandlar uppgifterna.


4.1 Hyresgästavtal

Storsjöhus Fastigheter’s hyresgäster oftast fysiska personer, men ckså jurudiska personer i vissa fall. För att Storsjöhus Fastigheter ska kunna hantera hyresgäster behöver vissa personuppgifter behandlas. Den information som det bland annat kan röra sig om är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress, telefonnummer etc.
 • Betalningsinformation

Uppgifterna ovan samlas in från dig som hyresgäst eller för dig som du företräder. Uppgifterna kan kompletteras och uppdateras med till exempel fastighetsbeteckning, lagfaren ägare och andrahandsuthyrning. 

Storsjöhus Fastigheter behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera in- och utträde
 • Administrera fakturor för hyror
 • Intresseanmälningar för lägenhetera
 • Felanmälan


4.2 Inkasso

Avier som inte betalas i tid av hyresgästen kommer att personuppgifter att behandlas för inkassokrav och de uppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Faktureringsuppgifter
 • Kreditupplysningar
 • inkomstuppgifter


4.3 Hyresförhandling

Storsjöhus Fastigheter administrerar och biträder hyresgäster med hyresförhandlingar avseende bostäder och lokaler. I samband med dessa hyresförhandlingar förekommer behandling av personuppgifter, dels om hyresgäster eller andra personer som berörs av förhandlingarna. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Faktureringsuppgifter
 • Fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, fastighetsnummer och hyresgästnummer

Behandlingen av dessa personuppgifter används för att administrera och biträda vid ett hyresförhandlingsuppdrag för hyresgästens räkning. Uppfylla och fullfölja villkor enligt ansvarsförsäkring och för att kunna bedöma eventuella rättsliga krav och anspråk från hyresgäster. Storsjöhus Fastigheter sparar personuppgifter (gallring) så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt ändamål och för att fullgöra vårt åtagande samt för fakturering för hyror. Dina personuppgifter kommer att finnas hos oss så länge det finns ett kontrakt skrivet och du är vår hyresgäst. Personuppgifter kommer inte finnas kvar om ett kontrakt upphör att gälla, kontrakt rensas regelbundet flera gånger per år och intresseanmälan för lägenheter tas bort när ärendet är slutfört. SCB (Statistiska Central Byrån) gör analyser om hyresmarknaden, men tar endast information om lägenheten och inte hyresgästens personliga uppgifter som namn, personnummer etc. Uppgifterna används också för fakturering för att fullgöra ett uppdrag (avtal) och legal förpliktelse som bokföring.


4.4 Cookies

Vi använder cookies på Storsjöhus Fastigheters hemsida för att den ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och för att vi ska få ett underlag att utgå från när vi utvecklar och förbättrar hemsidan. Besökande på hemsidan har möjlighet att välja om man samtycker till användningen av cookies eller inte.


5. Hur länge spara vi personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt ändamål och för att kunna fullgöra vårt åtagande samt för fakturering för hyror. Dina personuppgifter kommer att finnas hos oss så länge det finns ett kontrakt skrivet och du är vår hyresgäst. Personuppgifter kommer inte finnas kvar om ett kontrakt upphör att gälla, kontrakt rensas regelbundet flera gånger per år och intresseanmälan för lägenheter tas bort när ärendet är slutfört.


6. Vilka kan vi komma att dela informationen med?

I de fall som Storsjöhus Fastigheter använder externa parter för att hantera administration i verksamheten överlämnas uppgifter till dessa parter i nödvändig utsträckning och när det är erforderligt upprättas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Storsjöhus Fastigheter och Inkasso (inkassoföretag för indrivande av utebliven betalning). Vi kan också komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Skatteverket, Polisen och Försäkringskassan när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Storsjöhus Fastigheter kan inom ramen för ärendehantering och hyresförhandlingar komma att dela information med myndigheter såsom hyresnämnden, domstolar, motparter samt försäkringsbolag i rättsskyddsärenden. Vid andrahandsuthyrning kommer personuppgifter att delas vid kontraktsskrivning för information om alla parter.


7. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter om inte lagkrav anger annat. Radering av personuppgifter kan göras i fall där:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättiga skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Du kan anmäla till Storsjöhus Fastigheter om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Storsjöhus Fastigheter får direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner
 • Du kan också anmäla till Storsjöhus Fastigheter om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post
 • Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Storsjöhus Fastigheter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (datainspektionen.se) rörande Storsjöhus Fastigheters behandling av dina personuppgifter


8 Frågor, synpunkter eller klagomål

Vid ytterligare frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta Elisabeth Lif Hagen på:

Telefonnummer: 063 - 14 14 30

E-postadress: elisabeth@storsjohusfastigheter.se